SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE DRUGI VID D.O.O.

UVODNE DOLOČBE

1. Člen - Splošno
(1) Ta dokument določa splošne pogoje poslovanja družbe Drugi vid d.o.o., Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, matična številka: SI 79788220, davčna številka: 6078192000 (v nadaljevanju: družba).

2. Člen - Opredelitev pojmov
(1) “Pogodba” pomeni sklenitev pogodbenega razmerja med družbo in nasprotno stranko, del katerega so tudi ti splošni pogoji.
(2) “Družba” pomeni družbo Drugi vid d.o.o., Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, matična številka: SI 79788220, davčna številka: 6078192000.
(3) “Nasprotna stranka” pomeni osebo, ki z družbo sklene pravni posel v skladu s temi splošnimi pogoji.
(4) “Pogodbeni stranki” pomeni družbo in nasprotno stranko.
(5) “Stroški” pomeni ceno, navedeno v predlogu, ki jo družba zaračuna za opravljanje storitev. Pod ta pojem se ne vštevajo stroški DDV-ja, drugih davkov in stroški, ki nastanejo pri dostavi projekta.
(6) “Storitve” pomeni dejanja, ki jih opravi družba in so določena v pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama.
(7) “Splošni pogoji” pomeni splošne pogoje poslovanja podjetja Drugi vid d.o.o., ki so zapisani v tem dokumentu.
(8) “Osebni podatki” pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

SPLOŠNO

3. Člen - Pogodbene stranke
(1) Pogodbeno razmerje nastane med družbo in nasprotno stranko.
(2) Del pogodbenega razmerja je lahko tudi podizvajalec družbe.

4. Člen - Predmet pogodbe
Predmet pogodbe so vse dejavnosti, ki so registrirane in zapisane v statutu družbe ter podrobno urejene v pogodbi med družbo in nasprotno stranko.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

5. Člen
Nasprotna stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi.

6. Člen
(1) Nasprotna stranka je dolžna poravnati vse stroške, vključno z ustreznimi davki.
(2) Nasprotna stranka je stroške in druge zneske dolžna poravnati v roku 14 dni od prejetja računa, v kolikor ni v pogodbi določeno drugače.

7. Člen
(1) Družba je nasprotni stranki, ki zamuja s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih.
(2) Stroški iz zgornjega odstavka ne vključujejo izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

8. Člen
Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

TRAJANJE POGODBE

9. Člen
(1) Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi.
(2) V kolikor pogodba med pogodbenima strankama ne vsebuje trajanja je le ta sklenjena za nedoločen čas.
(3) Če nasprotna stranka tudi po poteku roka, dogovorjenega v pogodbi, naroča opravljanje storitev družbi, se pogodba avtomatično podaljša za nedoločen čas.
(4) Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma ga vrniti sama, če je bilo tako že predhodno dogovorjeno, pri čemer veljajo vsa določila teh pogojev glede vračila opreme.

ODGOVORNOST POGODBENIH STRANK

10. Člen - Obveznosti družbe
(1) Družba se zavezuje, da bo v skladu s splošnimi pogoji, pri opravljanju storitev ravnala skrbno.
(2) Družba se zaveže pogodbene obveznosti izpolniti brez nepotrebnega odlašanja oz. v primernem roku.
(3) Družba se zaveže storitve opraviti na najvišji strokovni ravni. Pri izvajanju aktivnosti v okviru izvedbe projektnih aktivnosti se družba zaveže varovati interese nasprotne stranke.
(4) Družba je dolžna opozoriti nasprotno stranko na pomanjkljivosti v njenem naročilu ter na druge okoliščine, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile lahko pomembne za naročeno delo ali za njegovo pravočasno izvršitev.

11. Člen - Obveznosti nasprotne stranke
Nasprotna stranka se zavezuje:

12. Člen
V nobenem primeru družba ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani nasprotne stranke, zaradi nepravilne uporabe, naključnih poškodb ipd.

13. Člen - Obveščanje
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta medsebojno in brez nepotrebnega odlašanja obveščali o vseh okoliščinah, ki vplivajo oz. bi utegnile vplivati na pogodbo in izvajanje le-te. Vsa sporočila po pogodbi morajo biti v pisni obliki in vročena osebno ali poslana nasprotni pogodbeni stranki, na način, ki zagotavlja dokazljiv prevzem pošiljke (npr. elektronska pošta).

14. Člen - Odgovornosti za napake
(1) Nasprotna stranka je dolžan pregledati izvršeno delo, brž ko je to po običajnem teku stvari mogoče, in o ugotovljenih napakah obvestiti družbo. Če se pozneje pokaže kakšna napaka, ki je pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti, se nasprotna stranka lahko sklicuje nanjo, če je o njej obvestila družbo čim prej, najpozneje pa v 14 dneh, odkar je bila odkrita. Naveden rok velja v kolikor s pogodbo ni določeno drugače.
(2) Nasprotna stranka lahko zahteva od družbe, da napako odpravi v primernem roku, ki ga določita pogodbeni stranki skupaj.
(3) Nasprotna stranka lahko odstopi od pogodbe le, če je prej pustil družbi primeren dodaten rok za odpravo napake.

HRANJENJE IN VAROVANJE PODATKOV

15. Člen
(1) Pogodbeni stranki sta dolžni podatke pridobljene z izvajanjem pogodbe hraniti kot strogo zaupno poslovno skrivnost in jih uporabljati izključno za namen te pogodbe.
(2) Pogodbeni stranki lahko uporabljata pridobljene podatke v skladu s Dogovorom o nerazkrivanju podatkov (NDA), sklenjenim ob sklenitvi pogodbe.

16. Člen - Osebni podatki
(1) Pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov, do katerih bosta imeli dostop v času trajanja sklenjene pogodbe, v času njenega trajanja, kakor tudi po prenehanju pogodbe, ne bosta uporabljali v nasprotju z določbami predpisov o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bosta uporabljali izključno za namene, ki so določeni v pogodbi. Pogodbeni stranki bosta skladno z veljavnimi predpisi zagotovili pogoje in vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevanje zlorab.
(2) Vsi osebni podatki bodo obdelani v skladu z veljavno Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE

17. Člen - Veljavnost splošnih pogojev
Ti splošni pogoji veljajo od 20.11.2019 naprej do preklica ali spremembe.

19. Člen - Sprememba splošnih pogojev
(1) Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani http://drugivid.si/ in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji.
(2) Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe.
(3) V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med pogodbenima strankami oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša.
(4) V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.

19. Člen - Neveljavnost določb
(1) Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je del ali celotna določba pogodbe neveljavna, nezakonita in/ali neizvršljiva, le to ne vpliva na druge dele pogodbe.
(2) V kolikor je del določbe neveljaven, se določba obdrži v veljavi, tako da se neveljaven, nezakonit ali/in neizvršljiv del določbe izbriše.

20. Člen
(1) Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno.
(2) Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med družbo in nasprotno stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
(3) Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.